Opći uvjeti

OPĆI UVJETI

 

1. CIJENA USLUGA SMJEŠTAJA

Definirana cijena usluga smještaja odnosi se na korištenje smještaja na plovilu. U cijenu nisu uključene lučke i ostale pristojbe, kao ni troškovi goriva.

2. UVJETI PLAĆANJA

Plovila koja pružaju usluge smještaja mogu se koristiti samo nakon izvršene uplate. 50% cijene usluge smještaja plaća se pri rezervaciji, dok je preostali iznos potrebno uplatiti najkasnije 40 dana prije početka usluge smještaja; ili na drugi način ako je tako definirano ugovorom ili fakturom. Sve dodatne usluge, kao i polog koji se plaća prema cjeniku, potrebno je platiti prilikom ukrcaja na plovilo u bazi.

3. UVJETI OTKAZA

Ako korisnik usluge iz bilo kojeg razloga odustane od korištenja usluge smještaja na plovilu, može uz prethodni dogovor s pružateljem usluge pronaći drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. Ako u tome ne uspiju, naplaćuje se naknada za otkazivanje kako slijedi:

– za otkazivanje do 40 dana prije početka usluge smještaja – 50% ugovorene cijene

– za otkazivanje u roku od 40 dana prije početka usluge smještaja – 100% ugovorene cijene

– nepojavljivanje ili bez otkazivanja unutar 24 sata prije početka smještaja – 100% dogovorene cijene plus

trošak otkazivanja

Ako korisnik usluge odustane od korištenja usluge smještaja zbog navedenih razloga (smrt u obitelji, teška ozljeda, rat), ne ostvaruje povrat novca koji je već uplatio. Umjesto toga, pružatelj usluga će im osigurati drugu rezervaciju iste vrijednosti tijekom razdoblja kada je plovilo dostupno u tekućoj sezoni ili u sljedećoj sezoni. U slučaju bilo kakvih razlika u cijeni, ugovorne strane se pisanim putem dogovaraju o plaćanju, što znači da će se obračunati kreditno odobrenje koje se može koristiti u ugovorenom roku.

Dobropis se izračunava uzimajući u obzir razliku između otkazane rezervacije i naknadno potvrđene rezervacije na istom plovilu i na isti datum. Trim Nautica obračunava trošak obračuna kreditnog zapisa u iznosu od 100,00 EUR.

Trim Nautica nije odgovorna za bilo kakvu štetu u slučaju promjena ili otkaza koji su posljedica više sile ili prirodne sile (rat, neredi, štrajkovi, teroristički čin, izvanredni sanitarni uvjeti, elementarne nepogode, intervencije nadležnih tijela, ).

4. PREDAJA PLOVILA PRI UKRCAJU

Korisnik usluge dužan je prije dolaska u bazu ispuniti on-line popis posade koji će biti poslan zajedno s ukrcajnom propusnicom. Korisnik usluge mora imati važeću propusnicu za ukrcaj, unaprijed ispuniti popis posade i platiti naknadu za rezervaciju kako bi mu se omogućilo ukrcaj na plovilo.

Pružatelj usluge dužan je predati plovilo u ispravnom stanju i opremljeno u skladu s hrvatskim zakonima i kontrolnom listom plovila. Plovilo se mora predati s punim spremnikom goriva, na dogovorenom mjestu iu vrijeme navedeno u cjeniku, ili drugačije dogovoreno s korisnikom usluge.

Ako korisnik usluge ne preuzme plovilo ili ne obavijesti davatelja usluge o bilo kakvim kašnjenjima 24 sata prije ugovorenog najma, davatelj usluge je ovlašten raskinuti ugovor o rezervaciji.

Ako davatelj usluge iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti staviti rezervirano plovilo na raspolaganje korisniku usluge u dogovoreno vrijeme i na mjestu, davatelj usluge može pripremiti drugo odgovarajuće plovilo u roku od 48 sati. U slučaju da davatelj usluge u roku od 48 sati ne pribavi spomenuto zamjensko plovilo, korisnik usluge može odustati od usluge korištenja plovila te ima pravo na povrat novca koji je platio za usluge čartera. Međutim, korisnik usluge nema pravo na naknadu bilo kakve štete (npr. povrat putnih troškova za dolazak u bazu, naknadu za izgubljeno vrijeme i sl.).

Prilikom primopredaje plovila korisnik usluge dužan je pažljivo pregledati stanje plovila i opreme na kontrolnoj listi. Svi nedostaci koji su uočeni tijekom ovog pregleda moraju biti upisani na popis za provjeru i potvrđeni od strane pružatelja usluge i korisnika usluge. Potpisom na kontrolnu listu korisnik usluge potvrđuje da je preuzeo plovilo sa svom navedenom opremom i u ispravnom stanju, te da prihvaća plovilo u stanju “kako jest” i preuzima punu odgovornost za isto. Bilo kakvi latentni nedostaci plovila ili njegove opreme koje korisnik usluge nije mogao otkriti tijekom primopredaje, kao ni nedostaci nastali nakon primopredaje, ne daju korisniku pravo na smanjenje cijene usluge smještaja.

Ako davatelj usluge/operater plovila utvrdi da korisnik usluge ne posjeduje vještinu potrebnu za upravljanje plovilom, pružatelj usluge zadržava pravo zabraniti plovilu napuštanje baze. U tom slučaju, pružatelj usluge će mu osigurati skipera do kraja najma (uz naknadu).

5. PREDAJA PLOVILA PRI ISKRCAJU

Vrijeme primopredaje plovila po povratku u bazu definira se potvrdom rezervacije. U dogovoru s davateljem usluge, korisnik usluge može odrediti drugo vrijeme iskrcaja. Korisnik usluge je dužan vratiti plovilo u ispravnom stanju (isprazniti brod od smeća) i s punim spremnikom goriva. Za namjerno ostavljanje nereda i smeća na brodu, pružatelj usluge ima pravo naplatiti od korisnika usluge dodatno čišćenje u iznosu provoznog dnevnika (može se naplatiti iz depozita, gotovinom ili ručnim unosom iz kredita kartica na POS terminalu). Ako korisnik usluge barata plovilom nakon završenog najma i prenoći na plovilu, a zatim se utvrdi da je na plovilu nešto pokvareno ili se utvrdi da je nešto nestalo s plovila (oprema i sl.), začepljeno crni tank i sl. ima pravo naplatiti od korisnika štetu (iz depozita, gotovinom ili ručnim unosom s kreditne kartice na POS terminalu). Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja usluge o svim nedostacima na plovilu. Pružatelj usluge dužan je pregledati i preuzeti plovilo te obavijestiti korisnika usluge o svim nedostacima ili oštećenjima koja nisu prijavljena na popisu za provjeru. Korisnik usluge ne odgovara za bilo kakve kvarove ili oštećenja plovila koja su nastala redovitim trošenjem opreme ili kao izravna posljedica nedostataka navedenih na popisu za provjeru ili kao posljedica više sile. (npr. udar groma). Korisnik usluge dužan je sve ostale štete u cijelosti podmiriti sukladno članku 7. ovih Uvjeta.

Ako iz bilo kojeg razloga nije moguće vratiti plovilo u dogovoreno vrijeme, o tome se mora obavijestiti upravitelj baze. U slučaju kašnjenja u povratu plovila zbog lošeg vremena, korisnik usluge snosi sve troškove koji nastanu davatelju usluge zbog ovog kašnjenja.

Zbog navedenog, svim korisnicima usluga savjetuje se planiranje sigurnog puta. Korisnici usluge moraju se vratiti u marinu u večernjim satima dana prije iskrcaja, osim ako ugovorom o najmu nije drugačije navedeno (kratki ili produženi uvjeti najma).

6. OSIGURANJE

Svako plovilo osigurano je obveznim osiguranjem od štete nanesene trećim osobama, dobrovoljnim osiguranjem od štete nanesene stvarima u vlasništvu trećih osoba, kasko osiguranjem prema prijavljenoj vrijednosti plovila, te osiguranjem gosta i putnika na plovilu od nesretnog slučaja.Kasko osiguranje pokriva štete preko iznosa pologa osim šteta koje su nastale namjerno ili grubom nepažnjom.Osiguranje je određeno sukladno uvjetima koje je utvrdio osiguratelj kod kojeg je najmodavac osigurao plovilo.

Imovina najmoprimca i putnika na plovilu nije osigurana. Najmoprimac i putnici nemaju zdravstveno osiguranje.

Svako oštećenje plovila, dijela plovila ili opreme, kao i gubici dijela plovila ili opreme najmoprimac mora odmah prijaviti najmodavcu. U slučaju većih havarija i pomorskih nesreća, kao i kada u štetnom događaju sudjeluje više plovila ili osoba najmoprimac je dužan događaj prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji i provesti cjelokupni postupak sukladno uputama nadležnog tijela i najmodavca te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju zbog ostvarivanja prava od osiguratelja. Za štete pokrivene policom osiguranja, a koje nisu bile odmah prijavljene najmodavcu, nadležnim tijelima, i osiguratelju, kao i štete za koje nije pribavljena sva potrebna dokumentacija, zbog čega nisu priznate od osiguratelja, punu i isključivu odgovornost snosi najmoprimac.

Ako je oštećeno plovilo ili dio plovila, najmoprimac  je dužan snositi troškove u skladu s postojećim uvjetima kasko osiguranja samo do visine pologa. Ako je plovilo, dio plovila ili oprema oštećeno odnosno izgubljeno, zbog namjerne radnje najmoprimca ili putnika, odnosno zbog njihove grube nepažnje, tada naknadu štete u punom iznosu snosi najmoprimac.

Oštećenja motora prouzročena nedostatkom ulja u motoru nisu pokrivena osiguranjem i za sve troškove i štetu koja je posljedica nedostatka ulja u motoru snosi najmoprimac.

7. POLOG

Prilikom primopredaje plovila potrebno je uplatiti polog prema važećem cjeniku. Svrha ovog depozita je pokrivanje šteta nastalih svakim štetnim događajem koji se dogodio tijekom korištenja plovila. Iznos pologa je naveden na ček listi, a potpisivanje ček liste pri preuzimanju plovila smatra se potvrdom plaćanja. Potpisivanjem kontrolne liste korisnik usluge prihvaća obvezu plaćanja svih oštećenja i nedostataka nastalih tijekom korištenja plovila. Pružatelj usluge će naplatiti sve nedostatke ili štete oduzimajući stvarni trošak štete od iznosa depozita. Ako nije moguće utvrditi visinu štete, davatelj usluge ima pravo zadržati cijeli iznos pologa do utvrđivanja troška štete. Ako je u štetnom događaju sudjelovalo drugo plovilo, pružatelj usluge ima pravo zadržati puni iznos pologa do utvrđivanja odgovornosti. Polog se vraća u cijelosti ako se plovilo vrati neoštećeno i u dogovoreno vrijeme. Polog se također mora dati ako korisnik usluge odluči angažirati usluge skipera. U slučaju krajnjeg nemara i/ili gubitka jednog ili više dijelova ili opreme plovila, sve troškove snosi korisnik usluge.

Ukoliko se utvrdi oštećenje plovila, korisnik usluge je suglasan da te štete naplati davatelj usluge oduzimanjem iznosa štete od primljenog depozita, ili ručno naplatom nastale štete na POS stroju. U tu svrhu korisnik usluge pristaje da se njegovi osobni dokumenti i kreditna kartica kopiraju ako je depozit uplaćen putem autorizacije POS uređaja.

Davatelj usluge savjetuje korisnike usluga da svoje depozite osiguraju kod svojih zastupnika, odnosno da svoje depozite osiguraju kod davatelja usluge u bazi, sukladno cjeniku koji vrijedi na dan sklapanja police.

Polog se može platiti gotovinom, kreditnom karticom ili osiguranjem depozita. Osiguranje depozita ne pokriva: gorivo, vanbrodski motor i gumenjak.

8. OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Korisnik usluge obvezuje se ploviti samo u hrvatskim teritorijalnim vodama. Iznimke od ovog pravila mogu se napraviti samo uz posebnu potvrdu, odnosno dozvolu. Nije dopušteno davanje u najam plovila ili predaja trećoj strani. Također je zabranjen ukrcaj više osoba nego što je navedeno na popisu posade, plovidba noću po neizvjesnom vremenu i kršenje zakonskih propisa i odredbi. Korisnik usluge snosi punu odgovornost za posljedice navedenih radnji. Korisnik usluge, odnosno upravitelj plovila, mora imati potrebnu dozvolu za plovidbu na otvorenom moru, koja uključuje i VHF dozvolu.

U slučaju bilo kakvih kvarova na plovilu ili njegovoj opremi, korisnik usluge dužan je o tome odmah obavijestiti davatelja usluge pozivom na jedan od brojeva telefona navedenih u dokumentaciji plovila.

Pružatelj usluge se obvezuje otkloniti kvar odmah po primitku navedene obavijesti. Ako davatelj usluge uspije otkloniti kvar u roku od 48 sati, korisnik usluge nema pravo na naknadu štete. Ako plovilo više nije sposobno za plovidbu bez krivnje korisnika usluge, a davatelj usluge nije u mogućnosti otkloniti kvar ili osigurati zamjensko plovilo u roku od 48 sati, korisnik usluge može odustati od korištenja plovila, pri čemu imaju pravo na povrat novca koji odgovara duljini korištenja plovila prije iskrcaja.

Ako je plovilo sposobno za plovidbu, a tehnički kvar koji je nastao ne zahtijeva hitnu intervenciju, davatelj usluga će organizirati popravke u najkraćem mogućem roku ili u najbližem servisu.

Ako korisnik usluge ošteti plovilo ili prouzroči nesreću zbog koje plovilo više nije tehnički funkcionalno i sposobno za plovidbu, a davatelj usluge utvrdi da plovilo više nije sposobno za plovidbu, tada se korisnik usluge mora iskrcati s plovila na zahtjev pružatelja usluga i nema pravo na bilo kakvu naknadu štete ili zamjensko plovilo. Korisnik usluge se obvezuje obavijestiti ovlaštena tijela i davatelja usluge ako nestane samo plovilo ili bilo koja njegova oprema, ako plovilo nije moguće upravljati ili ako je plovilo uklonjeno, zaplijenjeno ili zabranjeno ploviti od strane države tijela ili treće strane. Ukoliko se korisnik usluge ne pridržava navedenih obveza, za eventualne posljedice snosi punu odgovornost prema pružatelju usluge.

Ukoliko se tijekom korištenja usluge smještaja dogodi nezgoda ili štetni događaj, korisnik usluge je dužan o tome obavijestiti davatelja usluge.

Ukoliko je korisnik usluge u mogućnosti sanirati nastalu štetu na licu mjesta, bez obzira na odgovornost za tu štetu, dužan je o tome prethodno konzultirati s pružateljem usluge.

Ako davatelj usluge utvrdi da korisnik usluge ne može upravljati plovilom zbog neznanja, alkohola, narkotika i sl., davatelj usluge može zabraniti polazak ili, u krajnjem slučaju, narediti iskrcaj s plovila i naplatiti bilo kakvu prouzročenu štetu.

9. PRIGOVORI

Korisnik usluge ima pravo podnijeti pisani prigovor. U slučaju da se prigovor odnosi na novčana potraživanja prema pružatelju usluge, u obzir će se uzeti samo prigovori koji su podneseni odmah po povratku ili iskrcaju s plovila.

10. ARBITRAŽA

Ako nastanu sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem, nadležan je sud pružatelja usluge u Zadru.

Korisnik usluge  potvrđuje da je prije prve uplate pročitao Opće Uvjete za najam plovila, te se s istima u cijelosti slaže.