Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI

1.članak

Najmodavac je trgovačko društvo TRIM PROJEKT  d.o.o. za nautički turizam, Bukovačka 20a, Zagreb, 10000 OIB: 36015799958, koji pruža usluge iznajmljivanja plovila.Najmoprimac je osoba koja unajmljuje plovilo  i koja je ovlaštena upravljati plovilom koje je predmet Ugovora o najmu. Najmoprimac jeosoba koja je ovlaštena  upravljati plovilom što dokazuje kod potpisivanja ugovora pravovaljanim dokumentom. Najmoprimac je dužan  prema najmodavcu ispoštivati sve obveze koje proizlaze iz Ugovora o najmu ili su u vezi sa tim ugovorom. Na osobu navedenu u  ugovoru i koja je ovlaštena  upravljati plovilom primjenjuju se sve odredbe koje se odnose na Najmoprimca.

2. članak

Općim uvjetima o najma plovila reguliraju se međusobna prava i obveze trgovačkog društva TRIM PROJEKT  d.o.o. kao najmodavca  i korisnika usluge kao najmoprimca. Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o najmu koji se sklapa između najmodavca i najmoprimca i jednako su pravno obvezujući za obje ugovorne strane. Najmodavac i Najmoprimac  su suglasni da će ove Opće uvjete, kao i Ugovor o najmu izvršavati u dobroj vjeri poštujući međusobna prava i obveze i dobre poslovne običaje.

3.članak

Najmodavac jamči za istinitost podataka o plovilima koje ima u charter ponudi te za istinitost uvjeta najma, a koji su objavljeni u pisanom obliku s potpisom i pečatom najmodavca ili koji su objavljeni na službenim web stranicama najmodavca trim-nautica.com.
Najmodavac ne jamči za istinitost podataka o plovilima i uvjetima najma koji su objavljeni na neki drugi način.

4.članak

Najmodavac jamči da su samo fotografije objavljene na njegovoj službenoj web stranici fotografije plovila koje ima u charter ponudi te jamči da te fotografije predstavljaju stvarno stanje plovila koja se iznajmljuju. Na služenoj web stranici dan je detaljan opis svakog plovila. Na službenoj web stranici je uz svako plovilo objavljena  lista dodatne opreme na plovilu i najmodavac jamči da je plovilo u cijelosti opremljeno sukladno toj listi. Najmoprimac  je prilikom odabira plovila dužan obratiti pozornost na sve detalje plovila koje namjerava iznajmiti  jer je isključena mogućnost kasnijih pritužbi gosta koje bi se odnosile na stanje plovila, njegove karakteristike ili opremljenost niti te pritužbe mogu biti razlog traženja zamjenskog plovila ili potraživanja bilo kakvog oblika naknade.

5.članak

Ovi Opći uvjeti, kao i Ugovor o najmu objavljeni su na web stranicama najmodavca, i dostupni su najmoprimcu u svako doba.

6.članak

Ugovor o najmu sklapa se između najmodavca i najmoprimca. Sva prava i obveze nastale u ispunjenju ugovornih obveza ostvaruju se između najmodavca i najmoprimca.

7.članak

Ugovor o najmu sklopljen je između najmodavca i najmoprimca u trenutku kada gost uplati akontaciju za jedno ili više plovila. Od tog trenutka između najmodavca i najmoprimca primjenjuju se odredbe Ugovora o najmu te odredbe ovih Općih uvjeta. Uplatom akontacije smatra se da je gost upoznat s odredbama Ugovora o najmu, kao i odredbama Općih uvjeta poslovanja.

REZERVACIJA PLOVILA

Članak 8.

Prilikom rezervacije najmoprimac  je dužan dati sve svoje  podatke: puno ime i prezime, adresu, datum rođenja, te vrstu i broj važeće identifikacijske isprave. Najmoprimac  je prilikom rezervacije dužan poslati presliku dozvole za upravljanje plovilom na kojoj će biti jasno vidljivo na koga dozvola glasi, vrijeme važenja, te kategorija plovila za koje je dozvola izdana. Ako najmoprimac  podatke nije u mogućnosti dostaviti prilikom rezervacije dužan je to učiniti najkasnije 8 dana od dana rezervacije.

CIJENA NAJMA

Članak 9.

Cijene najma plovila objavljene su na službenoj stranici najmodavca. Cijene najma navedene su za svako plovilo posebno.Cijena najma plovila uključuje najam plovila s punim spremnicima goriva i vode, upotrebu plovila i svih uređaja na plovilu, obvezno i dobrovoljno osiguranje plovila, kasko osiguranje plovila iznad vrijednosti ugovorenog pologa, te osiguranje najmoprimca i putnika od nezgode.U cijenu plovila je uključeno korištenje svih uređaja i stvari navedenih u listi opreme koja je za svako plovilo objavljena na službenim stranicama najmodavca. Cijena najma plovila ne pokriva troškove marina, pristojba za vez, boravišne pristojbe, kao i druge pristojbe i naknade koje se plaćaju tijelima državne uprave ili jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, ili osobama na koje su navedena tijela prenijela svoja ovlaštenja (koncesionari), troškove goriva i vode u spremnicima, zdravstveno osiguranje gosta i putnika na brodu, te sve drugo što nije posebno određeno da ulazi u cijenu najma plovila. Ako je nakon uplate akontacije promijenjena cijena najma plovila (na više ili na niže) za najmoprimca, kao i za najmodavca, važeća je cijena koja je bila u trenutku kada je izvršena rezervacija i uplata akontacije.

PLAČANJE

Članak 10.

Da bi rezervacija bila obvezujuća za najmodavca, najmoprimac je dužan prilikom rezervacije plovila uplatiti akontaciju od 30% iznosa cjelokupnog najma (najam plovila uvećan za dodatne usluge koje su s gostom ugovorene) odnosno koliko je iskazano na službenoj ponudi. Preostali iznos do iznosa cjelokupnog najma gost je dužan platiti neposredno prije samog najma.Za rezervacije učinjene u razdoblju kraćem od 30 dana prije početka najma plovila, cijena usluge mora biti uplaćena u punom iznosu.

PRAVO GOSTA NA OTKAZ UGOVORA

Članak 11.

Najmoprimac  može otkazati Ugovor o najmu e-mailom ili poštom preporučeno.Ako najmoprimac otkazuje Ugovor o najmu e-mailom tada je isti valjan samo ako mu je najmodavac potvrdio da je njegov e-mail primio. Najmodavac je potvrdu o primitku e-maila najmoprimca kojim otkazuje ugovor dužan poslati odmah po primitku e-maila odnosno najkasnije u roku od 24 sata računajući od trenutka kada mu je najmoprimac  poslao e-mail. Ako u tom roku najmoprimac ne primi potvrdu najmodavca tada se smatra da otkaz ugovora nije valjan.Datum kada je najmodavac primio otkaz ugovora (datum naznačen na povratnici ili datum primitka e-maila (ako postoji potvrda o primitku).Novac koji je uplaćen za rezervaciju se ne vraća osim ako je riječ o nekom opravdanom slučaju npr. kao bolest . U tom slučaju u dogovoru sa najmoprimcem ne vraćamo novac  nego dogovaramo neki drugi termin te mu na taj način iznos koji je uplatio za rezervaciju, a morao je iz opravdanih razloga otkazati ,priznajemo .Postojanje okolnost iz st. 1. ovog članka gost mora dokazati vjerodostojnom dokumentacijom koju će najmodavcu dostaviti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

POLOG

Članak 12.

Pri preuzimanju plovila najmoprimac je dužan kod najmodavca položiti obvezan polog prema važećem cjeniku  u gotovini ili bjanko slipu s otiskom kreditne kartice gosta.Svrha obveznog pologa je da se nadoknade sve štete nastale tijekom najma, a koje nisu pokrivene osiguranjem.Iznos pologa odgovara iznosu odbitne franšize iz police osiguranja.Po povratu plovila najmodavac u prisutnosti najmoprimca vrši pregled plovila. Ako se plovilo vrati uredno i bez oštećenja te pod uvjetom da ne postoje niti su najavljeni zahtjevi trećih osoba u odnosu na najmoprimca, a koji su u vezi s korištenjem unajmljenog plovila, najmodavac će najmoprimcu vratiti puni iznos pologa, ako je polog dan u gotovom novcu, odnosno bjanko slip s otiskom njegove kartice ako je polog dan na opisani način.U slučaju da se plovilo ili neki njegov dio ili oprema ošteti, namjerno ili zbog nepažnje najmoprimca, svi troškovi nastali zbog popravka, zamjene, ili kupnje plovila, dijela plovila ili opreme idu na teret najmoprimca, a naplaćuju se iz pologa. Ako je tako nastala šteta veća od iznosa pologa najmoprimac je dužan nadoknaditi puni iznos naknade štete.

PREUZIMANJE PLOVILA

Članak 13.

Plovilo se preuzima u pravilu između  8-10h u charter bazi na nekom ugovorenom mjestu.Ako najmoprimac, bez prethodne najave, iz bilo kojeg razloga, ne preuzme plovilo ni nakon isteka 12 sati od ugovorenog vremena preuzimanja, najmodavac je ovlašten odmah jednostrano raskinuti Ugovor o najmu plovila, a najmoprimac nema pravno na povrat uplaćenog iznosa, kao ni pravo na bilo kakvu drugu naknadu.Ako najmodavac iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti u ugovoreno vrijeme predati najmoprimcu rezervirano plovilo najmodavac ima pravo u roku od 24 sata (računajući od kada je plovilo trebalo biti predano) staviti gostu na raspolaganje drugo plovilo istih ili boljih karakteristika. U protivnom najmoprimac ima pravo odmah jednostrano raskinuti ugovor te ima pravo na povrat svih uplata izvršenih za račun najmodavca.Ako najmoprimac  odluči čekati zamjensko plovilo i izvan roka od 24 sata nakon ugovorenog vremena preuzimanja plovila tada može potraživati iznos ekvivalentan vrijednosti najma za onaj broj dana koliko nije mogao raspolagati plovilom, a koji je reguliran službenim cjenikom najmodavca .Isključuje se odgovornost najmodavca za isplatu većih ili drugih iznosa osim od onih propisanih u cjeniku.

Članak 14.

Najmodavac je obvezan predati najmoprimcu  plovilo spremno za plovidbu, što podrazumijeva uredno plovilo, tehnički ispravno, kompletno opremljeno u skladu s inventarnom listom, te da su mu spremnici goriva i vode puni.

Članak 15.

Pri preuzimanju plovila najmoprimac je dužan provjeriti opće stanje plovila i opreme, te provjeriti da je oprema na plovilu suglasna s inventarnom listom. Navedeno gost potvrđuje potpisom inventarne liste.Prigovore na opće stanje plovila i opreme, te prigovore na nesuglasje opreme s inventarnom listom gost može podnijeti samo prije početka putovanja tj. najma plovila.Skrivene mane i nedostaci plovila i/ili opreme koje najmodavcu nisu mogle biti poznate u trenutku kada je najmoprimac preuzeo plovilo, kao i nedostaci ili kvarovi koji nastanu nakon predaje plovila, a koje najmodavac nije mogao predvidjeti, ne daju najmoprimcu  pravo da traži smanjenje cijene najma.Ako je dio plovila, opreme ili inventara izgubljen ili oštećen za vrijeme prethodnog najma, a ne može biti popravljen ili nabavljen novi dio prije ukrcaja, najmoprimac  nema pravo otkazati Ugovor o najmu, niti tražiti smanjenje cijene ako nedostatak na  plovilu, opremi ili inventaru ne utječe na sigurnost plovidbe.

Članak 16.

Plovilo se predaje najmoprimcu  sa svim dokumentima potrebnim za iznajmljivanje plovila (plovidbena dozvola, koncesijsko odobrenje, polica obveznog i kasko osiguranja)..Najmoprimac  je sve dokumente  dužan čuvati s osobitom pažnjom, te ih je prilikom predaje plovila dužan vratiti.

POVRAT PLOVILA

Članak 17.

Najmoprimac je dužan vratiti plovilo u luku u kojoj je plovilo preuzeo najkasnije do 18,00 sati  posljednjeg dana najma. Najmoprimac je dužan pratiti vremenske prilike. Vremenske neprilike nisu opravdan razlog nepoštivanja ugovorenog vremena povrata plovila radi čega je najmoprimac dužan planirati putovanje vodeći računa o vremenskim prilikama.Najmoprimac je dužan vratiti plovilo u stanju u kakvom ga je primio.Najmoprimac je dužan plovilo vratiti uredno i čisto i tada mu se neće posebno naplatiti čišćenje. Ako gost vrati plovilo neuredno i prljavo naplatiti će mu se trošak čišćenja iz pologa u iznosu od 30,00 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.Najmoprimac je dužan prije predaje plovila napuniti puni spremnik goriva na benzinskoj crpki. Po povratu plovila najmodavac će dopuniti spremnik goriva o trošku gosta po cijeni po kojoj je Najmoprimac  prethodno napunio spremnik goriva.

Članak 18.

U slučaju prekoračenja ugovorenog termina povratka gost je dužan za zakašnjenje do tri sata platiti iznos dnevnog najma (iznos dnevnog  najma plovila prema službenom cjeniku bez popusta ).

Članak 19.

U slučaju da najmoprimac iz bilo kojeg razloga plovilo vrati u luku koja nije određena kao luka odredišta najmoprimac plaća najmodavcu sve troškove transfera do odredišne luke, troškove koji su najmodavcu nastali ako je zbog toga došlo do zakašnjenja u predaji plovila drugom gostu, kao i naknadu za oštećenja koja nisu pokrivena policom osiguranja, a koja su se dogodila tijekom transfera.

Članak 20.

Pri predaji plovila najmodavac u nazočnosti najmoprimca provjerava opće stanje plovila i opreme te se vrši provjera zatečenog inventara s listom inventara koju je najmoprimac potpisao pri preuzimanju broda.

Članak 21.

Najmoprimac je dužan prijaviti najmodavcu sva oštećenja na brodu, dijelu broda, opremi ili inventaru, kao i gubitak dijelova broda, opreme ili inventara.Najmoprimac snosi odgovornost za štetu nastalu zbog oštećenja broda, dijela broda, opreme ili inventara, kao i zbog gubitka dijelova broda, opreme ili inventara, a koja šteta je nastala namjernim, nepažljivim ili nepravilnim rukovanjem gosta ili nekog od putnika na brodu. Tako nastala šteta nadoknaditi će se iz pologa, a ako je iznos štete veći od iznosa pologa, i nije pokriven osiguranjem, najmodavac će od najmoprimca  potraživati naknadu štete do punog iznosa.

OBVEZE NAJMODAVCA

Članak 22.

Najmodavac se obvezuje voditi brigu o provedbi svih usluga na koje se obvezao gostu pažnjom dobrog gospodarstvenika, te se obvezuje brinuti o pravima i interesima najmoprimca sukladno dobrim poslovnim običajima.Ako najmoprimcu ne budu izvršene sve ugovorene usluge, i onako kako su ugovorene, najmodavac snosi odgovornost prema najmoprimcu na način na koji je to pobliže opisano u ovim Općim uvjetima.Najmodavac isključuje svoju odgovornost ako najmoprimcu ne bude mogao pružati sve ugovorene usluge, i onako kako su ugovorene zbog više sile (rat, nemir, štrajk, terorizam, ekološke katastrofe, i slično).

Članak 23.

U slučaju kvara plovila ili brodske opreme, koja je posljedica prirodnog trošenja plovila ili opreme, najmodavac je dužan ukloniti kvar u roku od 48 sata od primitka obavijesti najmoprimca. U tom slučaju najmoprimac nema pravo ni na kakvu nadoknadu.Ako najmodavac nije iz bilo kojeg razloga u mogućnosti ukloniti kvar unutar 48 sata najmoprimac  ima pravo na raskid ugovora o najmu i povrat najamnine za onoliko dana koliko nije koristio plovilo. U tom slučaju najmodavac će osigurati najmoprimcu prijevoz do luke polaska.Za slučajeve iz st. 1. ovog članka isključena je bilo kakva druga odgovornost najmodavca.

OBVEZE NAJMOPRIMCA

Članak 24.

Najmoprimac se obvezuje:
– da će on, kao i ostali putnici na brodu, imati valjane putne isprave. Troškove nastale u vezi gubitka, oštećenja ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi najmoprimac  odnosno putnik.
– da će plovilom, inventarom i opremom upravljati savjesno i pažljivo, na isti način na koji bi upravljao svojom imovinom, te da će se u svakom pogledu ponašati odgovorno.
– da neće upravljati plovilom pod utjecajem alkohola ili droge.
– da će ploviti u granicama teritorijalnih voda Republike Hrvatske.
– da neće ploviti u zonama zabranjenim za plovidbu (vojne zone, itd.).
– da neće ploviti i planirati rute bez proučavanja navigacijskih karata i nautičkih vodiča, a posebno da neće ploviti područjima koja su nedovoljno istražena i nedovoljno pokrivena nautičkim kartama.
– da će pažljivo isplanirati rutu i držati se rute.
– da će ploviti isključivo po sigurnim vremenskim uvjetima i pri dobroj vidljivosti, i da će izbjegavati opasna područja plovidbe.
– da neće napuštati luku ili sidrište ako je jačina vjetra veća od 20 čvorova, ili se očekuje da će biti te ili veće jačine, kao i da neće napuštati luku ili sidrište ako su vremenski uvjeti nestabilni ili se očekuju nepovoljne vremenske prilike.
– da neće napuštati luku ili sidrište ako plovilo ili neki važan dio opreme, kao što su primjerice motor, konopi, kaljužna pumpa, sidrena oprema, navigacijska svijetla, sigurnosna oprema, nisu ispravni.
– da neće napuštati luku ako su lučke vlasti zabranile plovidbu odnosno izdale zabranu isplovljivanja, ako nema dovoljne zalihe goriva i vode, i ako je zdravstveno stanje nekog putnika takvo da bi mu uslijed daljnje plovidbe život bio ugrožen.
– da neće koristiti plovilo u komercijalne svrhe (prijevoz osoba ili stvari uz naknadu), za profesionalni ribolov, školu jedrenja i sve drugo što je izjednačeno s komercijalnom svrhom.
– da plovilo neće dati u podnajam niti ga ustupiti na korištenje trećoj osobi.
– da na plovilo neće ukrcati veći broj osoba od predviđenog za to plovilo.
– da neće sudjelovati na regatama ili utrkama, u bilo kojem svojstvu, bez pristanka najmodavca.
– da neće tegliti drugo plovilo osim u stanju nužde i hitnim slučajevima.
– da će poduzeti sve preventivne mjere kako bi se izbjegla situacija da se plovilo koje je predmet najma mora tegliti. Ako dođe do takve situacije najmoprimac je dužan poduzeti sve sigurnosne mjere dok čeka tegljenje, kao i druge potrebne radnje, te odmah kontaktirati najmodavca. Cijenu tegljenja najmoprimac ne može dogovoriti bez suglasnosti najmodavca jer u protivnom snosi trošak takvog tegljenja.
– da će se gost, kao i drugi putnici na brodu, ponašati u skladu s važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske, a posebice da će poštivati propise o lovu ribe, podvodnom ribolovu, kao i arheološkim dobrima, obzirom da ni jedna od navedenih aktivnosti nije dozvoljena bez posebnog odobrenja nadležnih tijela.
– da je suglasan da najmodavac može Ugovor o najmu plovila odmah raskinuti ako je najmoprimac ili netko od putnika prekršio odredbu nekog zakona ili drugog propisa Republike Hrvatske. U tom slučaju najmodavac je ovlašten odmah preuzeti plovilo, a najmoprimac  nema pravo na nikakvu naknadu.
– da je za svaki počinjeni prekršaj ili kazneno djelo u vezi s plovilom koje je predmet najma, a koji bi bio počinjen za vrijeme trajanja najma i koji bi bio posljedica radnje ili propuštanja gosta ili putnika, odgovoran isključivo najmoprimac ili putnik na plovilu.
– da će najmoprimac preuzeti svu odgovornost i nadoknaditi svu štetu i troškove koji su posljedica radnje ili propusta najmoprimca ili putnika, a za koje je najmodavac po bilo kojoj osnovi odgovoran trećim osobama.
– da odgovornost najmoprimca za počinjenu štetu, prekršaj ili kazneno djelo koje su nastali za vrijeme trajanja najma plovila i u vezi su s najmom plovila, a čiji je nastanak odnosno počinjenje utvrđeno nakon isteka najma, ne prestaje nakon isteka najma (odgovornost gosta traje do konačnog ili pravomoćnog okončanja postupka).
– da će u slučaju havarije plovila, nesreće ili bilo kakvog drugog izvanrednog događaja zabilježiti tijek događaja, odmah o tome izvijestiti najmodavca, kao i podnijeti prijavu o pomorskoj nesreći najbližoj lučkoj kapetaniji te poduzeti sve druge potrebne i propisane radnje po uputama nadležnog tijela ili najmodavca.
– da će u slučaju nestanka plovila ili opreme, nemogućnosti upravljanja plovilom, te u slučaju oduzimanja plovila, njegove pljenidbe ili u slučaju da su prema plovilu ili najmoprimcu izrečene mjere zabrane u vezi s plovidbom, odmah o tome obavijestiti najmodavca, kao i mjerodavna tijela, te poduzeti sve potrebne radnje prema uputama nadležnih tijela i/ili najmodavca.
– da će u slučaju kvara na plovilu ili brodskoj opremi koja je posljedica prirodnog trošenja plovila ili opreme o tome odmah obavijestiti najmodavca i da će slijediti njegove upute.
– da će svaku štetu koja je posljedica krivnje ili nepažnje najmoprimca i koja nije pokrivena osiguranjem, a za koju najmodavac odgovara trećoj osobi, najmoprimac u potpunosti nadoknaditi najmodavcu.
– da će preuzeti isključivu i potpunu odgovornost u slučaju da nadležno tijelo državne vlasti zaplijeni plovilo zbog protupravnih radnji poduzetih pri korištenju plovila tijekom razdoblja najma (komercijalno ribarenje, vađenje antikviteta). Najmoprimac  preuzima isključivu i potpunu odgovornost prema nadležnim tijela državne vlasti, kao i prema najmodavcu za štetu koja bi bila posljedica opisnih protupravnih radnji.
– da će gorivo puniti na propisani način na mjestima koja su za to predviđena, kao i da će otpad odlagati na mjesta koja su namijenjena toj svrsi. Najmoprimac je odgovoran za zagađenje mora do kojeg je došlo prilikom punjenja goriva, kao i zbog odlaganja otpada izvan propisanih mjesta.
– da će svakodnevno provjeravati količinu ulja u motoru. Najmoprimac je isključivo odgovoran za svu štetu koja bi bila posljedica nedostatka ulja u motoru.
– da neće ukrcati na plovilo kućnog ljubimca bez prethodne suglasnosti najmodavca.
– da će se sidriti i pristajati samo u lukama i lučicama koje su sigurne, vodeći računa o trenutnim i nadolazećim vremenskim prilikama.
– da će snositi potpunu odgovornost za štetu koja bi bila posljedica sidrenja i pristajanja u nesigurnim lukama i lučicama.
Najmoprimac  je dužan o odredbama ovih Općih uvjeta upoznati sve putnike navedene u popisu posade.

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE PLOVILOM

Članak 25.

Najmoprimac  mora imati valjanu dozvolu za upravljanje plovilom, koje je predmet najma.
Pored navedenog najmoprimac  mora imati potrebna pomorska znanja i vještine za upravljanje plovilom koje je predmet najma.
Za sve posljedice u svezi prepuštanja vođenja plovila neovlaštenim osobama odgovara najmoprimac.

OSIGURANJE

Članak 26.

Svako plovilo osigurano je obveznim osiguranjem od štete nanesene trećim osobama, dobrovoljnim osiguranjem od štete nanesene stvarima u vlasništvu trećih osoba, kasko osiguranjem prema prijavljenoj vrijednosti plovila, te osiguranjem gosta i putnika na plovilu od nesretnog slučaja.Kasko osiguranje pokriva štete preko iznosa pologa osim šteta koje su nastale namjerno ili grubom nepažnjom.Osiguranje je određeno sukladno uvjetima koje je utvrdio osiguratelj kod kojeg je najmodavac osigurao plovilo.

Članak 27.

Imovina najmoprimca i putnika na plovilu nije osigurana. Najmoprimac i putnici nemaju zdravstveno osiguranje.

Članak 28.

Svako oštećenje plovila, dijela plovila ili opreme, kao i gubici dijela plovila ili opreme najmoprimac mora odmah prijaviti najmodavcu. U slučaju većih havarija i pomorskih nesreća, kao i kada u štetnom događaju sudjeluje više plovila ili osoba najmoprimac je dužan događaj prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji i provesti cjelokupni postupak sukladno uputama nadležnog tijela i najmodavca te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju zbog ostvarivanja prava od osiguratelja. Za štete pokrivene policom osiguranja, a koje nisu bile odmah prijavljene najmodavcu, nadležnim tijelima, i osiguratelju, kao i štete za koje nije pribavljena sva potrebna dokumentacija, zbog čega nisu priznate od osiguratelja, punu i isključivu odgovornost snosi najmoprimac.

Članak 29.

Ako je oštećeno plovilo ili dio plovila, najmoprimac  je dužan snositi troškove u skladu s postojećim uvjetima kasko osiguranja samo do visine pologa. Ako je plovilo, dio plovila ili oprema oštećeno odnosno izgubljeno, zbog namjerne radnje najmoprimca ili putnika, odnosno zbog njihove grube nepažnje, tada naknadu štete u punom iznosu snosi najmoprimac.

Članak 30.

Oštećenja motora prouzročena nedostatkom ulja u motoru nisu pokrivena osiguranjem i za sve troškove i štetu koja je posljedica nedostatka ulja u motoru snosi najmoprimac.

ODGOVORNOST ZA TROŠKOVE NASTALE TJEKOM NAJMA PLOVILA

Članak 31.

Sve štete ili nedostatke koji su nastali ili su se pojavili dok je plovilo bilo pod odgovornošću najmoprimca, a koji nisu povezani s prirodnim trošenjem plovila, podmiruje najmoprimac. Ako je potrebno da popravak obavi najmoprimac isti treba postići sporazum s najmodavcem o tehničkoj opravdanosti potrebnog popravka, kao i osobi koja će popravak izvršiti. Sve troškove koji bi nastali zbog neovlaštenog popravka snosit će najmoprimac.

Članak 32.

Sve štete ili nedostatke koji su nastali ili su se pojavili dok je plovilo bilo pod odgovornošću najmoprimca, a koji su povezani s prirodnim trošenjem plovila, snosi najmodavac. Ako je potrebno da popravak obavi najmoprimac, isti treba postići sporazum s najmodavcem o tehničkoj i financijskoj opravdanosti potrebnog popravka, kao i osobi koja će popravak izvršiti. Ako nije moguće da popravak izravno plati najmodavac tada će takav popravak podmiriti najmoprimac kojemu će se po dostavljenom računu vratiti cjelokupni iznos. Sve troškove koji bi nastali zbog neovlaštenog popravka snosit će najmoprimac.

LOMOVI I OŠTEĆENJA

Članak 33.

Najmoprimac  se obvezuje izvijestiti najmodavca o svim lomovima i oštećenjima odmah nakon njihova nastanka bez obzira na uzrok. Ako je odmah potrebno izvršiti određene radove najmoprimac isto ne može učiniti bez suglasnosti i uputa najmodavca. U protivnom sve troškove, koji bi nastali zbog neovlaštenog popravka ili zamjene snosit će najmoprimac.

GUBITAK IMOVINE

Članak 34.

Najmodavac ne odgovara za gubitak i/ili oštećenje imovine najmoprimca i ostalih putnika na plovilu, kao ni tuđe imovine odložene i čuvane na plovilu ili u prostorijama najmodavca.Sklapanjem Ugovora o najmu najmoprimac  se odriče zahtjeva za naknadom štete iz st. 1. ovog članka prema najmodavcu.

PRITUŽBE

Članak 35.

Svaki najmoprimac  ima pravo na pritužbe ako smatra da su zakupljene usluge nepotpuno i/ili nekvalitetno izvršene. Najmoprimac može zahtijevati naknadu samo ako odmah pri povratu plovila podnese pisanu pritužbu te priloži svu pripadajuću dokumentaciji i fotografije. Pisana pritužba mora biti potpisana i od strane najmoprimca  i od strane najmodavca. Naknadno zaprimljene pritužbe, kao i one podnesene bez priložene dokumentacije najmodavac neće uzimati u obzir. Najmodavac je pisanu odluku na zaprimljenu pritužbu dužan donijeti u roku o 15 dana.

NADLEŽNOST SUDA

Članak 36.

U slučaju spora nadležan je sud prema mjestu sjedišta najmodavca. Na odnose između najmoprimca i najmodavca primjenjuje se hrvatsko pravo.